تاریخ آزمون های شفاهی ترم پاییز ۱ اعلام شد

در پایان هر ترم زبان آموزانی که در آخرین سطح در هر مقطع هستند میبایست در این آزمون شرکت کنند و تیم آموزش موسسه از آنها مصاحبه شفاهی خواهند گرفت
تاریخ آزمون های شفاهی ترم پاییز ۱ اعلام شد

در پایان هر ترم زبان آموزانی که در آخرین سطح در هر مقطع هستند میبایست در این آزمون شرکت کنند و تیم آموزش موسسه از آنها مصاحبه شفاهی خواهند گرفت .

این آزمون ۴۰ نمره از کل نمره ترم را به خود اختصاص می دهد و حضور همه زبان آموزان الزامیست .

این آزمون روز جمعه ۴ آبان ماه میباشد

مقاطع S5 و E6  ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح

مقاطع PI6 و I7 ساعت ۱۱ الی ۱۲ صبح

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!