برای مشاهده کارنامه خود، لطفا شماره موبایل ثبت شده در سیستم آموزشی دیاکو به همراه صفر اول آن، و رمز اینترنتی مندرج در رسید ثبت نام را وارد نمایید.