دانلود رایگان Worksheet های تمرین مهارت Scan و Skim

  • PDF
  • Reading
  • IELTS
  • بزرگسال
  • برگه تمرین Worksheet

در این قسمت ورک شیت هایی برای تمرین کردن مهارت Skim  و Scan در اختیار شما زبان آموزان محترم قرار داده ایم.