دانلود کتاب IELTS ۴۰۰۰ Academic Word List

  • PDF
  • مهارت
  • Reading
  • IELTS
  • لغت و اصطلاحات

کتاب IELTS 4000 Academic Word list سطح واژگان آکادمیک شما را تا بالا ترین حد ممکن افزایش می دهد.

اگر زبان آموز آکادمیک آیلتس هستید می توانید با استفاده از این کتاب دامنه واژگان آکادمیک خود را بهبود ببخشید و آمادگی خود را بیش از همیشه خود را برای این آزمون بالا ببرید. 

همچنین در این کتاب تمان کلمات آکادمیک با تعداد زیادی مترادف آموزش داده شده است که می تواند درک و فهم شما را در یادگیری واژگان جدید بهبود ببخشد.