دانلود کتاب How English Works a grammar practice book

  • PDF
  • گرامر

کتاب How English works تمرین گرامر در زبان انگلیسی را بسیار جالب و آسان میکند و باعث میشود که زبان آموزان، گرامر را کاربردی و درون متن یاد بگیرند.


تمام قواعد و ساختار دستوری در این کتاب، برای حفظ کردن،فهمیدن به خاطر آوزدن مطالب و مباحث دستوری بسیار ساده هستند.

 

از ویژگی های بارز این کتاب، میتوان به: ارائه ی توضیحات گرامری و قواعد کوتاه در دستورزبان انگلیسی و ارائه ی مثالهای معتبرمتناسب با گفتگوها و نوشته های روزمره زبان انگلیسی اشاره نمود.