دانلود کتاب Analysing English Grammar

  • PDF
  • بزرگسال
  • گرامر
  • کتاب آموزشی
  • کتاب کمک آموزشی

این کتاب به صورت مقدماتی به تجزیه و تحلیل دستور زبان انگلیسی می پردازد. 

از این کتاب می توان به عنوان یک منبع اصلی برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی استفاده نمود.