انواع صفت در زبان انگلیسی

صفت بخشی از جمله است که اسامی و یا ضمایر را وصف می‌کند. برای اینکه بتوانید بهتر با انواع صفات آشنا شوید و آنها را در جملات مختلف تشخیص بدهید، در این نوشتار مجموعه دسته‌بندی شده صفت‌ها را به شما زبان‌آموز عزیز معرفی می‌کنیم.
انواع صفت در زبان انگلیسی

 

به طور کلی، صفات در زبان انگلیسی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
• صفتهای توصیفی: با استفاده از این صفات کیفیت اسم به روشنی توصیف و بیان می‌شود.
• صفتهای محدود کننده: نقش این صفات اینست که اسم توصیف شده را با بیان یک خصوصیت خاص محدود می‌کنند.

 

RHLazS-1602670127.jpg

 

1. انواع صفت توصیفی


در مجموع، صفت توصیفی همان تعریفی است که با شنیدن واژه صفت به ذهن‌تان می‌رسد: توصیف کننده اسامی و ضمایر. صفت‌های توصیفی،شامل صفت نسبی و صفت تاییدی است:

صفت نسبی
صفتهایی که مستقیماً در کنار اسم و معمولاً قبلا از آن ظاهر می‌شوند، صفت نسبی نام دارند چون کیفیت خاصی را به آن اسم نسبت می‌دهند و یا به بیانی آن را مشخص می‌کنند؛در زبان انگلیسی می‌توان بیش از یک صفت را می‌توان برای توصیف همان اسم بکار برد.مثال:

("nice" یک صفت نسبی است).The flowers have a nice smell
(صفت "Noisy" بعد از اسم"room" وبرای توصیف آن آمده است) .The chatter made the room noisy
I think my mom is beautiful, clever and kind.
صفت تاییدی
صفتهایی که بعد از افعال معین ظاهر می‌شوند صفت تاییدی هستند چون بخشی از تایید جمله به آنها متکی است. به بیان دیگر، آنها فاعل جمله یا بند را تایید می‌کنند (بند بخشی از جمله است که فاعل و تایید را در برمی‌گیرد).مثال:

 (اسم: pickles، فعل معین: are، صفت: saltyکه تاییدی است برای اسم "pickles")The pickles are salty. 
Tornadoes appear menacing. 
(اسم: Tornadoes، فعل معین: appear، صفت: menacingکه با تایید اسم "گردباد"آن را وصف می‌کند.)

 

kek8Ha-1602670146.jpg

 

2.    انواع صفت محدود کننده


صفتهای محدود کننده همان نقشی را که از اسمشان پیداست ایفا می‌کنند یعنی با توصیف کردن یک اسم، آن را محدود و مشخص می‌کنند. به طور کلی، انواع صفات محدود کننده به شرح زیرهستند:

*حروف تعریف مشخص و نامشخص
*صفات ملکی
*صفات نمایشی
*صفتهای نامعین
*صفتهای پرسشی
*صفتهای عددی
*صفتهای ترتیبی
*صفتهای خاص
*اسمهایی که به عنوان صفت استفاده می‌شوند

حروف تعریف مشخص و نامشخص
*در زبان انگلیسی فقط یک حرف تعریف مشخص وجود دارد: the؛ که وقتی قبل از یک اسم استفاده می‌شود، آن اسم خاص را در مقابل هر یک از اسم‌های دیگر مشخص می‌کند.مثال:
cat The(گربه‌ای خاص و قابل شناسایی)
The cottages (کلبه‌های خاص و قابل شناسایی)
*در زبان انگلیسی دو حرف نامعین وجود دارد:a  و  anکه هر وقت با یک اسم استفاده می‌شوند به این معناست که به آن اسم خاص قبلا اشاره‌ای نشده و برای مخاطب نا‌آشناست.مثال:
(هر شیری، نه یک شیر خاص و مشخص)A lion
(هر مورچه‌ای، نه یک مورچه خاص و مشخص)An ant

صفات ملکی یا مالکیت
صفات ملکیtheir و my, your, his, her, its, our  که با نشان دادن مالکیت،اسم‌ها را توصیف می‌کنند.مثال:
I forgot my key at home.
What is your phone number?
The bookstore sold his favorite book.
After many years, they returned to their homeland.

صفتهای اشاره
صفتهای اشاره‌“this” “these” “that” “those” و“what”  با ضمایراشاره یکسان هستند، اما به عنوان صفت برای توصیف اسم‌ها یا عبارات اسمی استفاده می‌شوند.مثال:
That dog is so adorable.
رابطه بین صفت اشاره و ضمیراشاره مثل رابطه بین صفت ملکی و ضمیرملکی یا رابطه بین صفت پرسشی و ضمیر پرسشی است.
صفتهای پرسشی
صفت پرسشی(“which” or “what”)  مثل ضمیر پرسشی است، با این تفاوت که یک اسم یا عبارت اسمی را توصیف می‌کند؛  (همچنین می‌توانید به صفت‌های اشاره و صفات ملکی مراجعه کنید).مثال:
Which method is likely to produce the best results?
What subject did you enjoy most?

صفتهای نامعین/ نامشخص
صفت نامعین مثل ضمیر نامعین است، با این تفاوت که اسم، ضمیر یا عبارت اسمی را به صورت نامعین یا نامشخص توصیف می‌کند. مثال:
Many people continue to ignore warnings about the dangers of sunbathing.
The examiners can pitch on any student to answer questions.
There were a few people sitting at the back of the hall.
All children should be taught to swim.

صفتهای عددی
صفت‌هایی که اسم را با ذکر تعداد آن (شماره‌گذاری)توصیف می‌کنند، صفت عددی هستند.مثال:
Five pens،Six tables

صفت‌های ترتیبی
صفت ترتیبی موقعیت یک اسم را در بین یک سری اسم دیگر به طور کامل نشان می‌دهد و مشخص می‌کند.مثال:
The first date
The third month

صفتهای خاص
صفت‌هایی را که از اسامی خاص گرفته شده‌اند صفت خاص می‌نامند؛ از آنجا که این صفات همیشه با حروف بزرگ نوشته می‌شوند به راحتی قابل تشخیص هستند.مثال:

Japanese food
Russian opera

اسم‌هایی که به عنوان صفت استفاده می‌شوند
گاهی اوقات می‌توان از اسم به عنوان صفتی برای تعریف یا توصیف یک اسم دیگر استفاده کرد.مثال:
The computer exhibition
A history teacher
 

e6fKAB-1602670167.jpg

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!