اسم و انواع آن

اسامی که اکثر کلمات ِیک زبان را در بر می‌گیرند، به اشخاص، حیوانات، مکانها، اشیا، ایده‌ها و یا رویدادها اطلاق می‌شوند.
اسم و انواع آن

نامی برای یک شخص: Max, Julie, Catherine 
نامی برای یک حیوان: dog, cat, cow
نامی برای یک مکان: London, Australia, Canada
نامی برای یک چیز: chair, door, house
نامی برای یک ایده: devotion, superstition, happiness


مثال‌هایی برای نقش اسم در جمله:


The bat is made of wood
The cat used to eat a cookie every day

I have a phone, few books, a notepad, a table-calendar, and a computer on my desk


انواع مختلف اسم


اسم خاص
اسم عام
اسم انتزاعی
اسم جامد یا معین
اسم قابل شمارش
اسم غیرقابل شمارش
اسم جمع
اسم مرکب

 

_YoG_D-1602330375.jpg

 

اسم خاص:


اسم خاص نامی است که فقط به یک شخص، مکان یا چیز واحد مربوط باشد و هیچ مورد مشترکی برای آن موجود نباشد. در انگلیسی نوشتاری، یک اسم خاص همیشه با حروف بزرگ نوشته می‌شود.
مثال: Melbourne(فقط به یک شهر خاص اشاره دارد) ، Steve (به شخص خاصی اشاره دارد).
Alex is a wonderful player
He plays for Sydney Sixers
He was born in England

 

اسم عام:


اسم عام نامی است که برای همه چیزها، شخص‌ها یا مکان‌های یک نوع بکار می‌رود و نوع خاصی از اشیا، اشخاص یا مکان‌ها را در بر نمی‌گیرد.

مثال: Country،که می‌تواند به هر کشوری اشاره داشته باشد، اما به طور خاص به هیچ کشوری اشاره نمی‌کند.
city، می‌تواند به هر شهری مثل ملبورن، بمبئی ، تهران و غیره اشاره داشته باشد اما به طور خاص به هیچ شهر خاصی اشاره نمی‌کند.
*بنابراین، اسم عام کلمه ای است که نشانگر اشخاص، اماکن و چیزها بطور عموم است،ولی اسم خاص فقط به یکی از موارد خاص اشاره دارد.
Alex is a wonderful player
Sydney Sixers is the team he plays for
He was not born in this country


اسم انتزاعی:


این کلمه برای چیزی بکار می‌رود که دیده نمی‌شود و وجود فیزیکی ندارد، اما در هر حال، هست. به طور کلی، اسم انتزاعی به ایده‌ها، کیفیتها و شرایط اشاره دارد.
مثال: Truth, lies, happiness, sorrow, time
Truthfulness is a virtue that is rare nowadays
Honesty depends mostly on truthfulness and integrity
Childhood is the best time to build it


اسم جامد یا معین:


اسم جامد دقیقاً مخالف اسم انتزاعی است و به مواردی اشاره می‌کند که دیده می‌شوند و وجود فیزیکی دارند.
مثال: Chair, table, bat, ball
I have a cricket bat in my closet
The bat is made of wood from a tree
My brother has a mobile phone

 

zarjAm-1602330403.jpg


اسم قابل شمارش:


دقیقا چیز‌هایی که قابل شمارش هستند را اسامی قابل شمارش می‌نامند. این اسم‌ها می‌توانند حرف تعریف بگیرند: a ، an ، the.
مثال: Chair, table, bat, ball(می‌توانید بگویید۱ صندلی، ۲میز، ۳ خفاش، ۸ توپ، و به همین دلیل به این اسامی قابل شمارش می‌گویند.)
I bought a book of neurology
The book has 269 pages in it
It has 39 chapters in it


اسم غیرقابل شمارش:


اسمهایی هستند که قابل شمارش نیستند.
مثال: Water, sugar, oil, salt(نمی‌توانید بگویید۱ آب، ۵شکر، ۷ روغن،۴ نمک، چون این اسامی قابل شمارش نیستند.)
*اسم‌های انتزاعی و اسم‌های خاص جزو اسامی غیرقابل شمارش هستند، اما اسم‌های عام و اسم‌های جامد یا معین می‌توانند هم قابل شمارش باشند و هم غیر قابل شمارش.
I need some drinking water
Have some juice, please
?Do you need some gas for your car


اسم جمع:


اسم جمع کلمه ای است که به گروهی از اشیا، افراد یا حیوانات اطلاق می‌شود.
مثال: family, team, jury, cattle
*اسامی جمع می‌توانند جمع و یا مفرد باشند. با این حال، آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند از اسم‌های جمعی به صورت مفرد استفاده کنند، اما هر دو کاربرد آن در سایر نقاط جهان صحیح است.
He works on the project in a team
The shepherd is in charge of a cattle
The family moved abroad

 

اسم مرکب:


گاهی اوقات دو یا سه اسم با هم یا حتی با سایر قسمتهای گفتار ظاهر می‌شوند و اسمهای ترکیبی اصطلاحی ایجاد می‌کنند به این معنا که آن اسم‌ها به عنوان یک واحد رفتار می‌کنند.

مثال:

six-pack, five-year-old, son-in-law, snowball

She was wearing a six-pack skirt
Ted is Mrs. Edmond’s son-in-law
My 5-year-old brother is in bed now
وظایف اسم
اسامی می‌توانند به عنوان فاعل، مفعول مستقیم و یا مفعول غیرمستقیم، به عنوان مفعول حرف اضافه؛ و به عنوان قید یا صفت در جملات بکار روند. اسامی همچنین می‌توانند مالکیت را نشان دهند. مثال:

نقش فاعلی: The company is doing great. Roses are the flowers of love
نقش مستقیم مفعولی:  I finally bought a new mobile
نقش غیرمستقیم مفعولی: Max gave Carol another chocolate
نقش مفعول حرف اضافه:  Roses are the flowers of love
نقش قید: The train leaves today
نقش صفت: The office building faces the mall
مالکیت: The lion’s cage is dangerous. My brother’s daughter is adorable

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!