ماضی نقلی را با ما بیاموزید

ماضی نقلی را با ما بیاموزید

Present perfect/ ماضی نقلی/ حال کامل

*سطح: مبتدی

زمان حال کامل از شکل حال ِفعل have و شکل ماضی/ گذشته ساده (past participle) ِفعل اصلی تشکیل شده است.
از حال کامل در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

۱.برای چیزی که از گذشته شروع شده و تا حال حاضر همچنان ادامه دارد:

They've been married for nearly fifty years.
She has lived in Liverpool all her life.

۲. وقتی می‌خواهیم در مورد تجربه گذشته خود که تا به امروز همچنان ادامه دارد، صحبت کنیم:

I've seen that film before.
I've played the guitar ever since I was a teenager.
He has written three books and he is working on another one.

ما غالباً از قید ever برای گفتگو درباره تجربهء تا به امروز استفاده می کنیم:

My last birthday was the worst day I have ever had.

و از never برای شکل منفی آن استفاده می‌کنیم:

Have you ever met George?
Yes, but I've never met his wife.

۳. برای چیزی که در گذشته اتفاق افتاده اما در حال حاضر مهم است:

I can't get in the house. I've lost my keys.
Teresa isn't at home. I think she has gone shopping.

have been and have gone

 

MB9xCp-1616011015.jpg

 

وقتی کسی به مکانی gone/ رفته باشد و returned/ برگشته باشد، از have/has been استفاده می‌کنیم:

A: Where have you been?
B: I've just been out to the supermarket.

A: Have you ever been to San Francisco?
B: No, but I've been to Los Angeles.

اما وقتی شخص has not returned/ برنگشته است، از have/has gone استفاده می‌کنیم:

A: Where's Maria? I haven't seen her for weeks.
B: She's gone to Paris for a week. She'll be back tomorrow.

زمان حال کامل همراه با قیدهای زمان (recently،just ،(only just 

غالباً وقتی از حال کامل با قید زمان استفاده می‌شود که به گذشته نزدیک اشاره داشته باشد:

Scientists have recently discovered a new breed of monkey.
We have just got back from our holidays

قیدهای  زیر مربوط به زمان حال کامل هستند: 

so far, until now, up to now, ever (in questions), yet (in questions and negatives)
-Have you ever seen a ghost?
-Where have you been up to now?
-A: Have you finished your homework yet?
-B: No, so far I've only done my history.

بعد از یک جملهء حال کامل، ما اغلب از یک clause همرا با since استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم آن فعل از چه زمانی در گذشته شروع شده است:

I've worked here since I left school.
I've been watching that program every week since it started.

نکته!

ما از ماضی نقلی با قیدهایی که به زمان گذشته ساده/ تمام شده اشاره دارند، استفاده نمی‌کنیم:

Yesterday, last week/month/year, in 2017, when I was younger,    etc.
-I have seen that film ❌ yesterday.
-We have just bought a new car ❌ last week.
-❌ When we were children we have been to California.

اما می‌توانیم از حال کامل با قیدهایی استفاده کنیم که اشاره به زمانی دارند که هنوز تمام نشده است:

Today, this week/month/year, now that I am 18, etc.
Have you seen Helen today?
We have bought a new car this week.

 

Level: intermediate* / سطح متوسط

حال کامل استمراری

این زمان ازhave/has been  و فعل + ing تشکیل شده است. ما به طور معمول وقتی از کامل حال استمراری استفاده می‌کنیم که بخواهیم تأکید کنیم چیزی از گذشته تا زمان حال همچنان ادامه دارد: 

She has been living in Liverpool all her life.
It's been raining for hours.
I'm tired out. I've been working all day.
They have been staying with us since last week.

ما به طور معمول از فعل حال کامل استمراری برای افعال ساکن (افعال غیر پویا که فقط برای توصیف چیزی یا حالتی بکار می‌روند) استفاده نمی‌کنیم؛ در عوض برای این افعال از حال کامل ساده استفاده می‌شود:

I've always ❌ been liking liked John.

استفاده از حال کامل برای آینده

ما به طور معمول برای صحبت از آینده، از حال ساده استفاده می کنیم، آنهم با عبارت‌هایی که باbefore ،after ، until  و etc. همراه هستند.

I'll keep looking until I find my book.
We'll begin when everyone arrives.

اما از زمان حال کامل هم در این جملات می‌توان استفاده کرد:

I'll keep looking until I have found my book.
We'll begin when everyone has arrived.

در آدرس زیر تمرین‌های جالبی برای مطالب فوق وجود دارد که می‌توانید روی آنها کار کنید:
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/present-perfect
 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!