چگونه جمله معلوم را به مجهول تبدیل کنیم؟

چگونه جمله معلوم/ active را به مجهول/ passive تبدیل کنیم؟
چگونه جمله معلوم را به مجهول تبدیل کنیم؟

بسته به روشی که شما برای بیان یک جمله استفاده می‌کنید، فعل موردنظر می‌تواند معلوم یا مجهول باشد.
وقتی فعل معلوم است، همانند این مثالها، یعنی فاعل جمله انجام دهندهء فعل جمله است:


1.France   beat Brazil in the final.
 [subject]      [active verb]
2.More than 300 million people speak Spanish.
                [subject]                              [active verb]
3. Jack  will take the matter forward.
 [subject]  [active verb]

lLjpGp-1617217702.jpg

 

هنگامی که فعل مجهول است، فاعل انجام دهنده فعل جمله نیست، بلکه فعل جمله بر روی او اِعمال شده است:


1. Brazil was beaten in the final.
[subject]  [passive verb]
2. Spanish is spoken by more than 300 million people worldwide.
[subject]         [passive verb]
3. The matter will be taken forward by Jack.
[subject]          [passive verb]


در اینجا، دیدگاه جملات تغییر کرده است: Brazil, Spanish و the matter در جایگاه فاعل افعال مجهول were beaten, is spoken, and will be taken قرار گرفته‌اند. در مثال اول می‌بینید که فاعل فعل معلوم (France) در شکل مجهول جمله مشاهده نمی‌شود. در دو مثال مجهول دیگر، مفعول‌های جمله‌های معلوم (more than 300 million people; Jack) اکنون با کلمه "by" بعنوان فاعل معرفی شده‌اند.
شخص یا چیزی که در یک جمله مجهول باعث و یا دلیل انجام عملی می‌شود agent/ عامل نامیده می شود: more than 300    million people    و  Jackعوامل مثال‌های مجهول دوم و سوم هستند.
این دو روش مختلف استفاده از افعال به عنوان voices شناخته می‌شوند. در نوشتارهای روزمره، شکل معلوم ِافعال بسیار بیشتر از شکل مجهول بکار می‌رود. اشکال مجهول معمولاً در اسناد رسمی مثل گزارش‌های رسمی یا مقالات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بطور کلی در جملات مجهول، تاکید بر خود ِعمل یا وضعیت است و اینکه چه کسی آنرا انجام داده یا باعث آن شده اهمیتی ندارد.


The results were published in the Journal of the American Medical Association.
A fair grading system was found to be important to all students.

اشکال مختلف فعل مجهول و طرز ساخت آن
فعل مجهول با کمک زمان‌های مختلف فعل کمکی «to be» (در اصل همزمان با زمان فعل اصلی در جمله معلوم) + شکل سوم/ past participle فعل اصلی شکل می‌گیرد. در اینجا جدولی است که اشکال مجهول اکثر فعل‌های انگلیسی را نشان می‌دهد:

88XVp0-1617217250.jpg

 

تبدیل جمله معلوم به مجهول به بیان ساده


همانطور که در جدول میبینید برای اینکار، در ابتدا فاعل از اول جمله حذف می‌شود و مفعول جمله در جایگاه فاعل (یعنی در ابتدای جمله) قرار می‌گیرد (در نقش Agent/ عامل)، بعد فعل to be که باید در زمان فعل اصلی جمله معلوم صرف شود و سپس شکل سوم فعل اصلی، به ترتیب در جمله مجهول قرار می‌گیرند؛ در انتها می‌توان فاعل جمله معروف را به کمک by به آخر جمله مجهول اضافه کرد. به همین سادگی 😊
 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!