با افعال گذرا(Transitive verbs) و افعال ناگذر(Intransitive verbs) آشنا شویم

در انگلیسی افعال را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: افعال گذرا و افعال ناگذر
با افعال گذرا(Transitive verbs) و افعال ناگذر(Intransitive verbs) آشنا شویم


۱.افعال گذرا


افعالی هستند که برای تکمیل معنی خود به یک مفعول احتیاج دارند.
تصور کنید که بگوییم:  .I bought این جمله ناقص است و چون اطلاعات کاملی به شنونده نمی‌دهد، او از خود می پرسد چه چیزی را خرید؟ 
اما چرا این جمله ناقص است؟
چون BOUGHT (گذشته BUY) یک فعل گذراست و برای تکمیل معنی خود به مفعول احتیاج دارد. مفعول ِبعد از فعل گذرا می‌تواند اسم یا ضمیر باشد: .I bought a car،  اکنون جمله کامل است و ما می‌توانیم آن را درک کنیم. 
بیایید به چند نمونه دیگر نگاه کنیم.
اگر کسی به شما بگوید:  .She likes چون این جمله ناقص و بی‌معنی است، حتما به خودتان می‌گویید: 
She likes WHAT?/ او چه چیز را دوست دارد؟ 
Like یک فعل گذراست و بنابراین به یک مفعول نیاز دارد تا معنایش کامل شود: She likes chocolate.
اکنون می دانید که او چه چیزی را دوست دارد و این جمله کامل و صحیح است.
یا بعد از فعل گذرای cut به یک نیاز داریم: ...I cut
شما نمی‌توانید فقط بگویید من بریدم، چون این جمله ناقص است. شخصی که به شما گوش می‌دهد احتمالاً می‌پرسد "چه چیزی را بریدی؟"چونCut  یک فعل گذراست، یعنی شما نیاز به بریدن چیزی ( /objectمفعول) دارید: .I cut my finger
بنابراین بعد از افعال متعدی به مفعولی نیاز است که عمل فعل روی آن انجام می‌شود .
برای تشخیص افعال گذرا همیشه می‌شود پرسید "چه چیزی؟" یا "چه کسی؟"


What did you buy? – I bought a car.
What did you cut? – I cut my finger.


* فرمول ساخت جمله با افعال گذرا

:Subject + transitive verb + object


در افعال عبارتی هم همین قوانین اعمال می‌شود. مثلا اگر کسی بگوید: .I’m looking for، شما به طور خودکار فکر می‌کنید:“Looking for what? Looking for whom?” دنبال چه چیزی؟ دنبال چه کسی؟
پس برای کامل شدن مفهوم جمله باید به آن  یک مفعول اضافه کنیم: I am looking for my passport.       
گذرنامه من، مفعول جمله است (که شما بدنبال آن هستید).

افعال گذرادر شکل منفعل (مجهول)/ Passive Form
افعال گذرا می‌توانند شکلی منفعل داشته باشند.


Active: Subject + transitive verb + object
Passive: Object + was/were + transitive verb (+ by subject)

Thieves stole his car. (active)
His car was stolen. (passive)
Thomas Edison invented the light bulb. (active)
The light bulb was invented by Thomas Edison. (passive)

 

 

dbCRWY-1616396562.jpg

 

۲.افعال ناگذر/ لازم (Intransitive verbs)


افعال ناگذر نمی‌توانند بعد از خود مفعول مستقیم داشته باشند.
فاعل، فعل را انجام می‌دهد و هیچ چیز عمل را دریافت نمی‌کند، یعنی فعل ناگذرعمل را به یک مفعول منتقل نمی‌کند:
He arrived./ او رسید.
در اینجا ما نمی‌توانیم بعد از فعل ِرسیدن که ناگذر است مفعولی داشته باشیم (وبا توجه به مفهوم جمله اصلا به چنین چیزی نیاز نیست؛ مفهوم جمله کامل است).
پس فعل ناگذر عملی را بیان می‌کند که به خودی خود کامل است و برای دریافت عمل نیازی به مفعول ندارد.
سیب از درخت سقوط کرد./ The apple fell from the tree.
شما نمی‌توانید "چیزی را "سقوط" کنید بنابراین فعل سقوط کردن ناگذر است.
"از درخت" یک مفعول نیست، یک عبارت قیدی است (= مانند یک قید عمل می‌کند و به ما می‌گوید که سقوط کردن در کجا اتفاق افتاده است).
همین قوانین در مورد افعال عبارتی ِناگذر هم اِعمال می‌شوند. شما نمی‌توانید بعد از فعل ِعبارتی ناگذر، مفعول داشته باشید: 


. I get up at 6 every morning

افعالی که هم گذرا هستند و هم ناگذر
خیلی از افعال می‌توانند هم گذرا باشند و هم ناگذر؛ یعنی می‌توانند در یک جمله گذرا و در جمله دیگر ناگذر باشند


(ambitransitive verbs):
You have grown since I last saw you. (intransitive)
You have grown a beard since I last saw you. (transitive)


گاهی اوقات بسته به اینکه فعل گذرا باشد یا ناگذر، معنی جمله تغییر می‌کند:


He runs along the beach every morning (intransitive: run = the action/دویدن)
He runs a small grocery store (transitive: run = manageاداره کردن/ )
The plane will take off in five minutes. (intransitive: take off = پرواز کردن)
Please take off your shoes before entering the house. (transitive: take off = درآوردن)


 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!