شرح و مقایسه نمرات دولینگو، آیلتس و تافل

آزمون دولینگوهمه توانایی‌های انگلیسی را اندازه گیری می‌کند و نتایج آن شامل نمرات کل و همچنین ریز نمرات هر چهار مهارت است.
شرح و مقایسه نمرات دولینگو، آیلتس و تافل

 

تفسیر نمرات کل


۵۵-۱۰: می‌تواند کلمات و عبارات بسیار اساسی انگلیسی و اطلاعات ساده را درک ودر زمینههای آشنا، منظور خود را بیان کند.
۸۵-۶۰: می‌تواند نکات اصلی مربوط به مسائل معمول مثل کار و مدرسه را در گفتگوها ویا متن‌ها بگیرد و تجربیات، انگیزه‌ها، نظرات و برنامه‌ها را هرچند همراه با شک و تردید، توصیف کند.
۱۱۵-۹۰: می‌تواند بیشتر اهداف ارتباطی را حتی در موضوعات ناآشنا بیان کند.
می‌تواند ایدههای اصلی متون کتابی و مجازی را درک کند.
می‌تواند به راحتی با انگلیسی‌زبان‌های ماهر تعامل داشته باشد.
۱۶۰-۱۲۰: می‌تواند انواع مختلف فایل‌های متنی و شنیداری را (حتی در زبان تخصصی) درک کند.
می‌تواند فنون زبانی مثل اشارات، تمثیل‌ها، نکات دستوری و اصطلاحی را درک کند.
می‌تواند از زبان به صورت انعطاف‌پذیر و موثری برای بیشتر اهداف اجتماعی، دانشگاهی و شغلی استفاده کند.

 

ریز نمرات


- سواد زبانی: یعنی توانایی آزمون دهنده در خواندن و نوشتن

- درک مطلب: یعنی توانایی آزمون دهنده در خواندن و گوش دادن

- گفتگو: توانایی آزمون دهنده در گوش دادن و صحبت کردن
نمره کل به معنای معدل امتیازات فرعی نیست. تمام پنج نمره به طور مستقل محاسبه می‌شوند و مجموعنمرات ِسوالاتی هستند که به نمره کل کمک می‌کنند.
گواهی‌های نتیجه آزمون شامل "دامنه نمره شما"ست که نشان دهنده خطای استاندارد اندازه گیری/SEM است. SEM نشان دهنده طیف وسیعی از امتیازات است که نمره واقعی یک آزمون دهنده را می‌توان در آن مشاهده کرد.

 

مقایسه امتیاز


بر اساس تحقیقاتی که نمرات آزمون انگلیسی دولینگو را به نمرات کل تافل آی‌بی‌تی و امتیازات کلی آیلتس پیوند می‌دهد، دولینگو مقایسات زیر را برای کمک به شما در تصمیمگیری آگاهانه نسبت به پذیرشتان، انجام داده است.

دولینگو           تافل آی‌بی‌تی          شرح
۲۵-۱۰                ۰                  می‌تواند کلمات و عبارات بسیار اساسی انگلیسی را درک کند.
۳۰                     ۱                  می‌تواند اطلاعات ساده را درک کند و در زمینههای آشنا نظر بدهد.
۳۵                     ۴-۲
۴۰                     ۸-۵
۴۵                     ۱۳-۹
۵۰                     ۱۹-۱۴
۵۵                     ۲۵-۲۰
۶۰                     ۳۱-۲۶        می‌تواند نکات اصلی گفتار یا نوشتارمربوط به امور معمول مثل کار و مدرسه را درک کند.
۶۵                     ۳۷-۳۲        می‌تواند تجربیات، انگیزه‌ها، نظرات و برنامه‌ها را توصیف کند، هرچند با شک و تردید.
۷۰                     ۴۳-۳۸
۷۵                     ۴۹-۴۴
۸۰                     ۵۵-۵۰
۸۵                     ۶۱-۵۶
۹۰                     ۶۷-۶۲       می‌تواند حتی در موضوعات ناآشنا به بیشتر اهداف ارتباطی برسد.
۹۵                     ۷۳-۶۸       می‌تواند ایدههای اصلی متون کتابی و مجازی را درک کند.
۱۰۰                   ۷۹-۷۴       می‌تواند به راحتی با افراد بسیار مسلط بر زبان، تعامل داشته باشد.
۱۰۵                   ۸۵-۸۰
۱۱۰                   ۹۱-۸۶
۱۱۵                   ۹۶-۹۲
۱۲۰                   ۱۰۲-۹۷    می‌تواند انواع مختلف فایل‌های نوشتاری و گفتاری را حتی در زبان تخصصی درک کند.
۱۲۵                   ۱۰۷-۱۰۳  می‌تواند کنایه‌ها، استعاره‌ها، نکات دستوری و اصطلاحات را درک کند.
۱۳۰                   ۱۱۲-۱۰۸  می‌تواند از زبان به صورت انعطاف پذیر و موثری برای بیشتر اهداف اجتماعی، دانشگاهی و .شغلی استفاده کند.
۱۳۵                   ۱۱۵-۱۱۳
۱۴۰                   ۱۱۸-۱۱۶
۱۴۵                   ۱۱۹
۱۶۰-۱۵۰            ۱۲۰

- تولید: یعنی توانایی آزمون دهنده برای نوشتن و صحبت کردن.

 

fYD4R1-1603541906.jpg

 

دولینگو            آیلتس           شرح
۱۰                  ۱.۵             می‌تواند کلمات و عبارات بسیار اساسی انگلیسی را درک کند.
۱۵                  ۲                می‌تواند اطلاعات ساده را درک کند و در زمینههای آشنا منظور خود را برساند.
۲۵-۲۰             ۲.۵
۴۰-۳۰              ۳
۵۰-۴۵              ۳.۵
۶۰-۵۵              ۴              می‌تواند نکات اصلی گفتار یا نوشتار مربوط به امور معمول مثل کار و مدرسه را درک کند.
۷۰-۶۵              ۴.۵           می‌تواند تجربیات، انگیزه‌ها، نظرات و برنامه‌ها را توصیف کند، هرچند با شک و تردید.
۸۰-۷۵              ۵
۹۰-۸۵              ۵.۵           می‌تواند به بیشتر اهداف ارتباطی خود، حتی در موضوعات ناآشنا برسد.
۱۰۰-۹۵            ۶              می‌تواند ایدههای اصلی متون کتابی و مجازی را درک کند.
۱۱۰-۱۰۵          ۶.۵           می‌تواند به راحتی با افراد بسیار مسلط بر زبان، تعامل داشته باشد.
۱۲-۱۱۵            ۷
۱۳۰-۱۲۵          ۷.۵           می‌تواند انواع فایل‌های نوشتاری و گفتاری را حتی در زبان تخصصی درک کند.
۱۴۰-۱۳۵          ۸              می‌تواند کنایه‌ها، استعاره‌ها، نکات دستوری و اصطلاحات را درک کند.
۱۵۰-۱۴۵         ۸.۵            می‌تواند از زبان به صورت انعطاف پذیر و موثری برای بیشتر اهداف اجتماعی، دانشگاهی و شغلی
۱۶۰-۱۵۵         ۹               استفاده کند.

دولینگو             CEFR           شرح
۲۰-۱۰               A1              می‌تواند کلمات و عبارات بسیار اساسی انگلیسی را درک کند.
۵۵-۲۵               A2              می‌تواند اطلاعات مستقیم را درک کند و در زمینههای آشنا، منظور خود را برساند.
 ۸۵-۶۰              B1              می‌تواند نکات اصلیگفتگو‌هایامتونمربوط به امور معمول مثل کار و مدرسه را درک کند.
                                          می‌تواند تجربیات، انگیزه‌ها، نظرات و برنامه‌ها را توصیف کند، هرچند با شک و تردید
  ۱۱۵-۹۰           B2              می‌تواند به بیشتر اهداف ارتباطی، حتی در موضوعات ناآشنا برسد.
                                          می‌تواند ایدههای اصلیتمام متونکتابی و مجازی را درک کند.
                                          می‌تواند به راحتی با افراد بسیار مسلط بر زبان، تعامل داشته باشد.
۱۴۰-۱۲۰           C1
۱۶۰-۱۴۵           C2
                                         می‌تواند انواع فایل‌های نوشتاری و گفتاری را حتی با زبان تخصصی درک کند.
                                         می‌تواند کنایه‌ها، استعاره‌ها، نکات دستوری و اصطلاحات را درک کند.

 

iyTvsN-1603541877.jpg

 

می‌تواند از زبان به صورت انعطاف پذیر و موثری برای بیشتر اهداف اجتماعی، دانشگاهی و شغلی استفاده کند.

در مورد قابلیت اطمینان نمرات، در  research pageبیشتر بخوانید.
زمان تصمیم گیری در مورد نتایج پر‌اهمیت بالا، موسسات باید عوامل دیگری مثل نمره GPA مقطع متوسطه، سایر نمرات آزمون، توصیهها یا مصاحبه‌ها را هم در نظر بگیرند. 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!