دسته ‌بندی جملات انگلیسی از نظر ساختاری

از نظر ساختاری جملات در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: ساده ، مرکب ، پیچیده و پیچیده مرکب
دسته ‌بندی جملات انگلیسی از نظر ساختاری

 

جمله ساده/Simple Sentence


- یک جمله ساده شامل فاعل و فعل است و یک خبر کامل را بیان می‌کند که می‌تواند به تنهایی کامل و رسانا باشد.
مثال:
1. The babycried for food.
در این جمله فاعل و فعلی وجود دارد که خبر کاملی را بیان می کنند.
2. Professor Maple’s intelligent students completedand turned in their homework.
در مثال دوم می‌بینید که یک جملهء ساده لزوماً کوتاه نیست. می تواند صفت داشته باشد و از دو یا چند جمله تشکیل شده باشد. با اینکه، این مثال دو فعل دارد: "completed" و "turned in"، با این حال یک خبر را بیان می‌کند. این جمله از نظر ارسال خبر کامل و بنابراین یک جمله ساده است.
3. Megan and Ron ate too much and felt sick.
اگرچه این جمله دو فاعل و دو فعل دارد اما باز هم یک جمله ساده است زیرا هر دو افعال دارای موضوعات مشترک هستند و یک خبر کامل را بیان می‌کنند.

 

jJhIGE-1602063005.jpg

 

Compound Sentences/جملات مرکب


یک جمله مرکب دارای دو بند یا بخش مستقل است. یک بند مستقل، بخشی از جمله مرکب است که می‌تواند به تنهایی منظور کاملی را برساند چون برای خودش فاعل و فعل دارد.
- اصولاً یک جمله مرکب شامل دو جمله ساده است.
- این بندها یا بخش‌های مستقل با یک حرف ربط (for, and, nor, but, or, yet, so) به هم متصل می‌شوند.
مثال:
1. The shoplifter had stolen clothes, so he ran once he saw the police.
هر دو طرف حرف ربط "so" جمله‌های کاملی هستند. دقت کنید: "The shoplifter had stolen clothes"
می‌تواند به تنهایی رسانای خبری کامل باشد و همین طور جمله دومِ این ترکیب "he ran once he saw the police"، هم می‌تواند جمله مستقلی باشد؛ به همین دلیل به این جملات (مثال ۱) جمله مرکب یا ترکیبی می‌گوییم.
2. They spoke to him in Spanish, but he responded in English.
این مثال هم یک جمله مرکب است که در آن از حرف ربط (but) برای جدا کردن دو جمله منفرد استفاده شده است.

 

7_lqiF-1602063040.jpg

 

جملات پیچیده


- جمله پیچیده عبارت مستقلی است که ازیک یا چند بند وابسته به هم تشکیل شده است. 
بند وابسته یا فاقد فاعل و یا فعل است یا دارای فاعل است، اما فعلی که دارد بیانگر یک فکر کامل نیست.
- یک جمله پیچیده همیشه دارای یک معرف تَبَعی (as, because, since, after, although, when) و یا
ضمایر نسبی (who, that, which)است.
مثال:
1. After eating lunch at The Cheesecake Factory, Tim went to the gym to exercise.
Tim went to the gym to exercise بند مستقل و اصلی این عبارت است؛ بند تبعی،جمله‌ای است که بعد از معرف تبعی یعنی after آمده و به بند اصلی و مستقل وابسته است. دلیلش هم این است که اگر کسی بگوید:After eating lunch at The Cheesecake Factory، این یک خبر و جمله ناقص است.
2. Opinionated women are given disadvantages in societies that privilege maleaccomplishments. 
فاعل "Opinionated women " است و فعل "are given ". 
قسمت اول این عبارت یعنی "Opinionated women are given disadvantages in societies " یک بند یا جمله مستقل است
که خبر کاملی را بیان می‌کند. در‌حالیکه جمله‌ای که بعد از آن آمده "accomplishmentsprivilege male" یک خبر نسبی است
كه می‌گوید این خبر مربوط به كدام جوامع است.
3. The woman who taught Art History 210 was fired for stealing school supplies.
خبر وابسته در این جمله "The woman who taught Art History 210 " است چون در صورت حذف کردن آن،
بقیه جمله به عنوان یکخبر مستقل، باز هم کاملا رسانا خواهد بود. در‌واقع، خبر وابسته یک عبارت صفتی است که جزئیات لازم را در مورد فاعل جمله یعنی The woman ارائه می‌دهد.

 

h3DBHZ-1602063061.jpg

 

جملات مرکب پیچیده


- یک جمله مرکب پیچیده دارای دو بند مستقل و حداقل یک جمله وابسته است.
  مثال:
1.  After the two soccer players lost their game, they joined their other teammates forlunch, and they went to the movies.
اگر بند وابسته "After the two soccer players lost their game" را حذف کنیم، یک جمله ترکیبی یا مرکب باقی می‌ماند. در اصل همین بند وابسته، این جمله را مرکب پیچیده کرده است.
2.  The man believed in the system, and he knew that justice would prevail after themurderer was sent to jail.
:تمرین
مشخص کنید جملات زیر ساده، پیچیده، مرکب و یا مرکب پیچیده هستند. زیر بندهای وابسته خط بکشید:
1. Vampires Dairies is my favorite television show, but I also love True Blood.
2. The student wiped the white board that was filthy with last week’s notes.
3. The trendy fashion designer released her new line on Wednesday.
4. Trina and Hareem went to a bar in Hollywood to celebrate their anniversary.
5. Wicked Regina cast a spell on the entire city, so the citizens decided to rebel.
6. While waiting for the paint to dry, Angela went to Home Depot, and Martin organized the
kitchen appliances.
7. After listening to the Kanye West CD, I have new respect for his music.
8. After the teacher chose groups, John and Sara were selected as partners for a project, yet
Sarah did most of the work.

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!