گرامر زمان های Past Perfect و Past Perfect Continuous

حتما تا به حال به جملات He had left , He hadn't studied We had been waiting و... برخورده اید. آیا با زمان به کار رفته در این جملات و کاربرد آنها آشنایی دارید؟ در مقالات قبلی به زمان های اصلی زبان انگلیسی یعنی حال ساده، حال استمراری و زمان های گذشته ساده و گذشته استمراری پرداختیم و کاربردهای آن ها را همراه با مثال برایتان تشریح نمودیم. در این مقاله می خواهیم به دو زمان مهم دیگر، یعنی Past Perfect و past perfect continuous بپردازیم. با مجله دیاکو مثل همیشه همراه باشید.
گرامر زمان های Past Perfect و Past Perfect Continuous

 

ساختار زمان Past Perfect


Subject ( فاعل)  + Had + past participle (done)

مثال:


James had cooked breakfast when we got up.


همانطور که ملاحظه کردید زمان Past Perfect  یا همان ماضی بعید، با فعل کمکی Had ساخته می شود و بعد از آن نیاز به Past Participle داریم که قبلا در مقاله گرامر زمان های Present perfect و Present perfect continuous  نحوه ساختن آن را برایتان توضیح دادیم.


نحوه منفی کردن زمان Past Perfect


Subject (  فاعل) +Had + not + past participle (done)


James had not (hadn’t) cooked breakfast when we got up.

 

F58rDu-1580727683.jpg


 

نحوه سوالی کردن زمان Past Perfect


Had + Subject ( فاعل) + past participle (done)


Had James cooked breakfast when we got up?


پاسخ کوتاه در زمان Past Perfect


Yes, I / You/She/he/… had.

No, I / You/She/he/… hadn’t

مثال:

Had you eaten your lunch before your mother came?
Yes, I had or No, I hadn’t.

از زمان Past Perfect چه هنگامی می توان استفاده نمود؟


۱ـ مهم ترین کاربرد این زمان هنگامی است که عملی در گذشته قبل از عمل دیگری به طور کامل انجام شده و به پایان رسیده باشد.

g6RNPH-1580726854.jpg


 
 به مثال های زیر دقت کنید:


I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.
When he arrived they had left
.

۲- هنگامی که زمان گذشته مشخصی در جمله وجود داشته باشد می توان از زمان  Past Perfect استفاده نمود.
 

F6G8Kj-1580726500.gif

By 9 pm I had had a delicious dinner.
She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

 

۳- برای کارهایی که در زمان گذشته اثر آنها و یا خود آنها ادامه داشته باشد.


به مثال های زیر دقت کنید:


I bought a new cell phone because she had broken my old one.

 

lvBnvr-1580727734.jpg

 

۴- در جملات شرطی Conditional

 

ما از زمان  Past Perfect در جملات شرطی نوع سوم، برای توصیف موقعیتی فرضی و غیر واقعی در گذشته استفاده می کنیم.


If you had studied more, you could have passed the exam.


محل قرار گیری قید در زمان Past Perfect 


Subject ( فاعل)  + Had + قید (scarcely, already, just,…) + past participle (done)


به مثال های زیر دقت کنید:


When I arrived, he had already left.

 

z4Vlbp-1580727871.jpg

 

همچنین دقت داشته باشید که بعد از before  زمان گذشته ساده و بعد از after  زمان Past Perfect  بکار می روند.


After he had eaten breakfast, he left home.
Before he left home, he had eaten breakfast.


ساختار زمان  Past perfect continuous

Subject ( فاعل)  + Had been+ فعل + ing


مثال:


He was tired because he had been running a long way.


نحوه منفی کردن زمان  Past perfect continuous


Subject + had+ not + been + Verb + ing


They had not been eating their dinner when their father arrived. 

 

C6XqdD-1580727916.jpg


 

نحوه سوالی کردن زمان  Past perfect continuous


Had + subject  + been + verb  + ing?
Had she been eating her lunch?


توجه داشته باشید که این زمان برای state verb ها (  …to want, to cost, to seem, to need, to care, to  contain, to owe, to exist و...) تعریف نشده است زیرا آن ها را نمی توان به صورت استمراری مورد استفاده قرار داد.


از زمان Past Perfect continuous  چه هنگامی می توان استفاده نمود؟

 

زمان Past Perfect continuous  در پاسخ به سوالاتی که با how long (چه مدت) شروع می شوند، استفاده می شود. در زیر به دو کاربرد مهم این زمان می پردازیم:


۱-   هنگامی که می خواهیم بر مدت زمان عملی که قبل از عملی دیگر در گذشته اتفاق افتاده است تاکید کنیم از Past Perfect continuous استفاده می کنیم.
 

N9W2Vo-1580726631.gif

مثال:


Our team had been playing football for 2 hours before it started to rain.

He had been drinking milk out the carton when Mom walked into the kitchen.


۲ـ برای بیان رابطه علت و معلول عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است از این زمان می توان استفاده نمود.


He lost a lot of weight because he had been exercising very hard for almost ten months.

 محل قرار گیری قید در زمان Past Perfect Continuous


ing+ فعل+ been + قید+ Had +(فاعل) Subject


You had only been waiting there for a few minutes when she arrived.
Had you only been waiting there for a few minutes when she arrived?

 

8jkY2W-1580727993.jpg

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!